top of page
Luipaard Kuyo Afrika.jpg

Boekings- en reisvoorwaarden Kuyo Afrika

 

Kuyo Afrika heeft reisvoorwaarden opgesteld. Het is van belang om deze goed door te nemen en bij vragen contact met ons op te nemen. We hebben ons best gedaan om het zo leesbaar mogelijk te verwoorden zonder juridisch in de problemen te komen ;-).

 

Artikel 1 Definities

 

 • Organisator: Kuyo Afrika ingeschreven onder KvK-nummer 74658247 en is onderdeel van Reisbrigade BV. Reiziger: Iedere persoon die met Kuyo Afrika een overeenkomst betreffende een reis wil sluiten en iedere persoon die op grond van de overeenkomst het recht heeft om te reizen.

 • Reisdienst: Die kan je opdelen in 4 items: 1. personenvervoer, 2. huur van een motorvoertuig of motorrijwiel, 3. accommodatie (verblijf) of 4. een andere toeristische dienst, denk hierbij aan excursies, kaartjes voor een evenement of wellnessbehandelingen tijdens de reis.

 • Reisdienstverlener: de dienstverlener die een onderdeel van de reis uitvoert, de hulpbrigadiers van Kuyo Afrika. Denk hierbij aan lokale partners, hoteliers, vervoerders, reisbegeleiders, externe gidsen, ...

 • Overeenkomst: de overeenkomst inclusief deze voorwaarden waarbij Kuyo Afrika zich naar de reiziger toe verbindt tot het verschaffen van de reis, oftewel de boeking.

 • Schriftelijk: op schrift of langs elektronische weg waaronder per e-mail of whatsapp.

 • Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

 • Pakketreis: een pakketreis in de zin van de wet.

 • Reis: een pakketreis of een enkele reisdienst.

 • Werkdagen: maandag t/m vrijdag, met uitzondering van in Nederland en in België erkende feestdagen, binnen werktijden (9-17u Nederlandse tijd).

 

Artikel 2 Toepasselijkheid voorwaarden

 

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Kuyo Afrika aangeboden of met Kuyo Afrika overeengekomen pakketreizen en vormen een onlosmakelijk onderdeel daarvan.

 

2.2 Deze voorwaarden kunnen tevens van toepassing worden verklaard op reisdiensten die geen pakketreis vormen. Titel 7a van boek 7 Burgerlijk Wetboek waarin regels staan over pakketreis-overeenkomsten is in dat geval niet van toepassing. Voor deze reisdiensten geldt geen bescherming bij insolventie van Kuyo Afrika, tenzij uitdrukkelijk in het aanbod is vermeld welke partij dekking biedt en dit volgt uit de garantie- of verzekeringsvoorwaarden.

 

2.3 Afwijkende en aanvullende voorwaarden dienen schriftelijk te worden overeengekomen en hebben voorrang boven deze voorwaarden.

 

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst

 

3.1 De aangeboden reis omvat de diensten en voorzieningen die in de offertes en publicaties van de Kuyo Afrika uitdrukkelijk zijn omschreven. De inhoud van het aanbod wordt uitsluitend bepaald aan de hand van de door of namens Kuyo Afrika verstrekte informatie. Informatie in publicaties van reisdienstverleners zijn geen onderdeel van het aanbod, ongeacht of er een link naar is opgenomen in het aanbod van de Kuyo Afrika. De vermelde reisduur staat aangegeven in hele dagen, waarbij de dag van vertrek en aankomst als hele dagen worden geteld.

 

3.2 Alle offertes en aanbiedingen door Kuyo Afrika zijn vrijblijvend en kunnen na aanvaarding in alle gevallen tot 17.00 uur van de eerstvolgende werkdag zonder opgaaf van redenen worden herroepen door Kuyo Afrika. Dit geldt ook indien de reiziger een automatische ontvangstbevestiging van de boeking heeft ontvangen.

 

3.3 De overeenkomst komt tot stand zodra de reiziger het aanbod van Kuyo Afrika aanvaardt en onder voorbehoud van beschikbaarheid van de reis.

 

3.4 Kennelijke fouten in het aanbod binden Kuyo Afrika niet. Indien er reden is tot twijfel dient de reiziger navraag te doen.

 

3.5 Aan voorkeuren die de reiziger doorgeeft kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij Kuyo Afrika schriftelijk heeft bevestigd aan de voorkeur te voldoen. De enkele vermelding als voorkeur op reisbescheiden en de boekingsbevestiging is hiertoe onvoldoende. 

 

3.6 Indien de reiziger bij de boeking medische vereisten of andere zwaarwegende belangen als ‘vereiste’ aan Kuyo Afrika kenbaar maakt, zal Kuyo Afrika beoordelen of deze hieraan kan voldoen. Indien Kuyo Afrika niet aan de vereisten kan of wil voldoen zal de overeenkomst niet tot stand komen. Kuyo Afrika kan een prijswijziging doorvoeren in verband met de aangegeven vereisten.

 

3.7 Kuyo Afrika stuurt na de boeking van de reis en de controle van beschikbaarheid een boekingsbevestiging.

 

3.8 Een boeking van de reis is definitief. De reiziger heeft geen recht om de overeenkomst te herroepen.

 

3.9 De reiziger die de reis boekt dient meerderjarig te zijn.

 

3.10 De reiziger die voor andere reizigers boekt, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die daaruit voortvloeien. De andere reizigers zijn ieder voor hun eigen deel aansprakelijk. De bevestiging, de factuur, de reisbescheiden en alle andere communicatie wordt enkel verstuurd naar de reiziger die de boeking verricht.

 

De reiziger die de reis voor anderen boekt, is verplicht relevante persoonlijke omstandigheden van die andere reizigers bij de boeking door te geven. De reiziger die de reis voor anderen boekt, is verplicht die andere reizigers deze voorwaarden en andere relevante communicatie te verstrekken. De reiziger die de reis boekt, vrijwaart Kuyo Afrika voor schade als gevolg van het niet nakomen van bovenstaande verplichtingen.

 

Artikel 4 Informatie door Kuyo Afrika

 

4.1 Vermelde prijzen gelden per gezelschap tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

 

4.2 Bij de boeking of meteen daarna verstrekt Kuyo Afrika de overeenkomst aan de reiziger waaronder de geaccepteerde voorkeuren van de reiziger en op de Nederlandse nationaliteit afgestemde informatie over de benodigde reisdocumenten (paspoorten, visa, etc.) en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied.

 

4.3 De reiziger dient gedurende de reis te beschikken over de noodzakelijke reisdocumenten, zoals een paspoort, visa, vaccinatiebewijzen, ... Gelet op het grote belang hiervan, dient de reiziger bij de officiële instanties te controleren of de informatie volledig en actueel is. De reiziger dient vóór de boeking van de reis te controleren of er voldoende tijd is om de benodigde reisdocumenten te verkrijgen. Als de reiziger de reis niet of niet geheel kan maken door het ontbreken van de juiste reisdocumenten, komen de kosten voor rekening van de reiziger.

 

4.4 De reisbescheiden (vervoer tickets, vouchers, etc.) worden uiterlijk 7 dagen voor vertrek aan de reiziger gemaild, tenzij de factuur nog niet volledig is voldaan. Als de reiziger de reisbescheiden niet 5 dagen voor vertrek heeft ontvangen, dient deze Kuyo Afrika meteen op de hoogte te stellen.

 

4.5 Kuyo Afrika wijst de reiziger op de mogelijkheid om een annuleringsverzekering en een reisverzekering af te sluiten. Kuyo Afrika stelt het hebben van een reisverzekering verplicht.

 

Artikel 5 Informatie door de reiziger

 

5.1 Voor de boeking verstrekt de boekende reiziger alle relevante informatie over de aangemelde reizigers. In het bijzonder informatie die mogelijk van invloed is op de gezondheid of veiligheid van de reiziger of anderen. Indien de verstrekte informatie onjuist of onvolledig is, kan de reiziger van deelname worden uitgesloten. De reiziger is dan de annuleringskosten overeenkomstig artikel 9.2 verschuldigd. Andere kosten komen eveneens voor rekening van de reiziger.

 

5.2 Reizigers met verminderde mobiliteit en hun begeleiders, zwangere vrouwen en reizigers met een ziekte die mogelijk effect heeft op de reis dienen dit bij het aangaan van de overeenkomst of in ieder geval zo spoedig mogelijk nadat de reiziger hiermee bekend is te melden bij Kuyo Afrika in verband met eventuele gevolgen voor de reis en in het bijzonder het luchtvervoer. Deze reizigers dienen zelf bij de vervoerder te verifiëren of er een medische verklaring nodig is om te mogen reizen.

 

Artikel 6 Betaling

 

6.1 De aanbetaling bedraagt 30% van de reissom plus het volledige bedrag van eventuele vliegtickets. De aanbetaling dient binnen 14 dagen na de boeking te zijn ontvangen.

 

6.2 Het restant van de reissom dient uiterlijk 8 weken voor aanvang van de reis te zijn voldaan. Bij boeking binnen 8 weken voor aanvang van de reis dient de volledige reissom direct na de boeking te worden voldaan. In ieder geval dient de gehele betaling voor aanvang van de reis te zijn ontvangen.

 

6.3 Indien de reiziger niet betaalt binnen de afgesproken termijn is de reiziger zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist in verzuim en is over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. 

 

6.4 De reiziger dient buitengerechtelijke incassokosten te betalen indien deze niet betaald heeft binnen de uiterste betalingstermijn die via een schriftelijke aanmaning is gesteld. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen: 15% van het gevorderde tot €2.500, 10% over de daaropvolgende € 2.500, 5% over de daaropvolgende € 5.000 en 1% over het meerdere.

 

6.5 Zolang de reiziger niet betaald heeft, kan Kuyo Afrika de reisbescheiden onder zich houden. Indien betaling ook na aanmaning uitblijft of indien niet voor aanvang van de reis is betaald, kan Kuyo Afrika de reiziger uitsluiten van deelname. De verplichting tot betaling blijft bestaan. In plaats van de reiziger uit te sluiten van deelname kan Kuyo Afrika de overeenkomst annuleren en de daarvoor verschuldigde annuleringskosten zoals bepaald in artikel 9.2 bij de reiziger in rekening brengen.

 

Artikel 7 Indeplaatsstelling

 

7.1 Een reiziger kan de reis overdragen aan een andere persoon. De andere persoon moet voldoen aan alle aan de reis verbonden voorwaarden. Overdracht is slechts mogelijk voor zover de voorwaarden van de betrokken reisdienstverlener dit toelaten. Indien vliegtickets onderdeel zijn van de reis is overdracht van de vliegtickets vaak niet mogelijk. Overdracht van de reis is dan mogelijk indien - op kosten van de reiziger - nieuwe vliegtickets worden geboekt. De reiziger verzoekt Kuyo Afrika uiterlijk 7 dagen voor de reis om de persoon in de plaats te stellen.

 

7.2 De reiziger en degene die de reis overneemt, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de reissom en bijkomende kosten die voortvloeien uit de indeplaatsstelling, waaronder wijzigingskosten.

 

Artikel 8 Wijziging door de reiziger

 

8.1 De reiziger die de reis heeft geboekt, kan Kuyo Afrika verzoeken de overeenkomst te wijzigen. Kuyo Afrika is hier niet toe verplicht. Kuyo Afrika stelt de reiziger op de hoogte van de nieuwe reissom. Indien de reiziger akkoord gaat met de kosten van de wijziging zijn de nieuwe reissom en wijzigingskosten verschuldigd. Indien de nieuwe reissom lager uitvalt dan de oorspronkelijke reissom, wordt het verschil verrekend met de verschuldigde wijzigingskosten.

 

8.2 Tenzij Kuyo Afrika aangeeft dat er sprake is van een omboeking, vormt de wijziging van de vertrekdatum de annulering van de bestaande overeenkomst en de totstandkoming van een nieuwe overeenkomst. De annuleringsregeling van artikel 9 is op de geannuleerde overeenkomst van toepassing.

 

Artikel 9 Annulering door de reiziger

 

9.1 De reiziger kan de boeking voor aanvang van de reis annuleren. Annulering dient schriftelijk te geschieden. De datum waarop de annulering door Kuyo Afrika wordt ontvangen, geldt als het moment van annulering. Bij ontvangst na 17.00u of buiten werkdagen om wordt de volgende werkdag gezien als de datum van ontvangst.

 

9.2 Bij opzegging door de reiziger zijn de volgende bedragen verschuldigd over het landarrangement: 

 • tot en met 56 dagen vóór de dag van vertrek: 30% van de reissom; 

 • vanaf 55 dagen tot en met 22 dagen vóór de dag van vertrek: 50% van de reissom;

 • vanaf 21 dagen tot en met 7 dagen vóór de dag van vertrek: 75% van de reissom;

 • vanaf 6 dagen voor vertrek: 100% van de reissom.

 

Bij het boeken van internationale en nationale vluchten gelden geen annuleringsvoorwaarden en ben je bij annulering steeds 100% van de ticketprijs verschuldigd.

 

9.3 Indien binnen één boeking het aantal reizigers wordt verminderd, kan Kuyo Afrika naar keuze als annuleringskosten in rekening brengen: - de in 9.2 genoemde annuleringskosten, of; - de gehele reissom van de geannuleerde persoon min de kostenbesparingen als gevolg van de annulering.

 

9.4 Reizen naar een gebied waarvoor door de Calamiteitencommissie van het Calamiteitenfonds een Calamiteit is vastgesteld, kan de reiziger vanaf drie kalenderdagen voor vertrek kosteloos opzeggen of, als mogelijk en gewenst, omboeken.

 

9.5 Het kan voorkomen dat de reiziger en Kuyo Afrika samen beslissen de reis om te boeken naar een later moment. Als de reiziger de omgeboekte reis annuleert, bedragen de annuleringskosten tenminste het bedrag dat verschuldigd zou zijn als op de datum van omboeking zou zijn geannuleerd.

 

9.6 Indien een reis is geannuleerd door de reiziger en er uit coulance een reistegoed wordt toegekend, geldt (tenzij andere voorwaarden door Kuyo Afrika worden gecommuniceerd):

 • het reistegoed dient binnen één jaar na toekenning van het reistegoed te zijn besteed.

 • de nieuwe reis dient binnen twee jaar na toekenning van het reistegoed te zijn aangevangen.

 • het reistegoed is gebonden aan de reiziger en niet overdraagbaar.

 • het reistegoed kan enkel worden ingezet voor dezelfde reis op een later moment.  indien de reis op een later moment duurder is, wordt het prijsverschil doorbelast aan de reiziger.

 • indien de reiziger de reis annuleert die is geboekt met een uit coulance toegekend reistegoed vervalt het reistegoed.

 

Artikel 10 Prijswijziging

 

10.1 Kuyo Afrika kan tot 20 dagen vóór aanvang van de reis de reissom verhogen als gevolg van prijswijzigingen in: - kosten van brandstof of andere energiebronnen, of; - belastingen of vergoedingen van niet direct bij de uitvoering van de reis betrokken derden, of; - wijzigingen in wisselkoersen.

 

10.2 Indien de prijsverhoging meer dan 8% van de reissom bedraagt, kan de reiziger de overeenkomst beëindigen en krijgt de reiziger de betaalde reissom terug.

 

10.3 Indien het recht op prijsverhoging is afgesproken, heeft de reiziger een overeenkomstig recht op prijsverlaging. Op het bedrag wat de reiziger toekomt, wordt 30 euro administratiekosten ingehouden.

 

Artikel 11 Wijziging door Kuyo Afrika

11.1 Kuyo Afrika kan voor aanvang van de reis eenzijdig kleine wijzigingen in de reis doorvoeren. De reiziger wordt hiervan op de hoogte gesteld.

 

11.2 Indien noodzakelijk kan Kuyo Afrika voor aanvang van de reis de voornaamste kenmerken ingrijpend wijzigen. Hieronder valt eveneens het aanbieden van een alternatieve reis. De reiziger kan de wijziging aanvaarden of de overeenkomst beëindigen zonder betaling van annuleringskosten. Bij beëindiging wordt de door de reiziger betaalde reissom terugbetaald. Kuyo Afrika kan de reiziger een redelijke termijn stellen waarbinnen de reiziger zijn keuze duidelijk dient te maken. Wordt de overeenkomst niet binnen de gestelde termijn beëindigd, geldt de wijziging als aanvaard en vervalt het recht op beëindiging.

 

Artikel 12 Annulering door de Kuyo Afrika

 

12.1 Kuyo Afrika kan de overeenkomst vóór aanvang van de reis annuleren als het aantal aanmeldingen kleiner is dan het in de overeenkomst vermelde minimum aantal en de reiziger op de hoogte wordt gebracht, uiterlijk:

 • 20 dagen voor aanvang van de reis bij een reis van 6 dagen of meer.

 • 7 dagen voor aanvang van de reis bij een reis van 2 tot 6 dagen.

 • 48 uur voor aanvang van de reis bij een reis van minder dan 2 dagen.

 

12.2 Kuyo Afrika kan de overeenkomst vóór aanvang van de reis annuleren als Kuyo Afrika de overeenkomst niet kan uitvoeren als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.

 

12.3 In de bovenstaande gevallen betaalt Kuyo Afrika reeds ontvangen bedragen binnen 14 dagen terug en is er geen schadevergoeding verschuldigd. Niet vergoed worden kosten die door de reiziger zijn gemaakt voor diensten die buiten de overeenkomst vallen zoals inentingen, visa, aanschaf materiaal, verzekeringen en indien niet bij de reis inbegrepen de vliegreis, tickets, accommodatie, e.d..

 

12.4 Als de reiziger niet voldoet aan vooraf gestelde deelname-eisen of indien onjuiste of onvolledige informatie over de reiziger is opgegeven, kan Kuyo Afrika de overeenkomst annuleren. De reiziger is dan annuleringskosten zoals bepaald in artikel 9.2 verschuldigd. Artikel

 

13 Verantwoordelijkheid & tekortkomingen

 

13.1 Kuyo Afrika is verantwoordelijk voor de uitvoering van de overeengekomen reisdiensten, ongeacht of deze door Kuyo Afrika zelf of door een andere reisdienstverlener worden uitgevoerd. Kuyo Afrika dient de overeenkomst uit te voeren overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de publicaties, de overeenkomst en de omstandigheden op de reisbestemmingen redelijkerwijs mocht hebben.

 

13.2 Kuyo Afrika zal de reiziger informeren over wijzigingen in het reisschema. Indien Kuyo Afrika niet op de hoogte is van de plaats van verblijf zal de reiziger enkel worden geïnformeerd op het bij Kuyo Afrika bekende e-mailadres of mobiele telefoonnummer.

 

13.3 De reiziger stelt de reisdienstverlener en Kuyo Afrika in lijn met artikel 17 direct in kennis van gebreken of problemen bij de uitvoering van de reisdiensten.

 

13.4 Kuyo Afrika zorgt dat tekortkomingen worden verholpen. Een tekortkoming hoeft niet te worden verholpen als dit onmogelijk is of dit onevenredig hoge kosten met zich meebrengt.

 

13.5 Indien de tekortkoming niet kan worden opgelost, zal Kuyo Afrika (of de reisdienstverlener) in overleg treden met de reiziger en kan deze waar gepast een compensatie of alternatief regelen. De reiziger heeft geen recht op compensatie of alternatief indien de tekortkoming is toe te rekenen aan de reiziger.

 

Artikel 14 Hulp en bijstand

 

14.1 Kuyo Afrika verleent de reiziger hulp en bijstand indien de reiziger in moeilijkheden verkeert, in het bijzonder door goede informatie te verstrekken over medische diensten, plaatselijke autoriteiten en consulaire bijstand en door de reiziger te helpen bij het gebruik van communicatie op afstand en bij het vinden van alternatieve reisarrangementen.

 

14.2 Kuyo Afrika brengt voor de hulp en bijstand een redelijke vergoeding in rekening indien de moeilijkheden zijn ontstaan door opzet of nalatigheid van de reiziger.

 

Artikel 15 Toerekening, overmacht en aansprakelijkheidsuitsluitingen

 

15.1 De reiziger heeft geen recht op vergoeding van schade die de reiziger oploopt als gevolg van een tekortkoming die is te wijten aan: a. de reiziger; b. derden die niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken en de tekortkoming niet kon worden voorzien of voorkomen, of; c. onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.

 

15.2 Iedere aansprakelijkheid van Kuyo Afrika voor schade is beperkt tot driemaal de reissom, tenzij de schade volgt uit het overlijden of persoonlijk letsel van de reiziger of de schade is veroorzaakt door opzettelijk dan wel nalatig handelen van Kuyo Afrika.

 

15.3 Indien Kuyo Afrika aansprakelijk is voor enige schade, waaronder ook schade die volgt uit het overlijden of persoonlijk letsel van de reiziger, zal deze aansprakelijkheid beperkt of uitgesloten zijn tot de grenzen die zijn toegestaan volgens de terzake geldende internationale verdragen en/of EU-verordeningen die betrekking hebben op de individuele reisdiensten.

 

15.4 Kuyo Afrika is niet aansprakelijk voor schade die is gedekt door verzekeringen, zoals zorg-, reis-, evenementen-, of annuleringsverzekeringen.

 

15.5 Iedere aanspraak van de reiziger op vergoeding van schade en andere vorderingen van de reiziger verjaren twee jaar nadat de reis heeft plaatsgevonden. Indien de reis geen doorgang vond, verjaart het twee jaar na de geplande datum van aanvang.

 

15.6 De reiziger heeft geen recht op dubbele compensatie. Als de reiziger recht heeft op compensatie op grond van internationale verdragen of EU-verordeningen krijgt de reiziger niet ook nog een compensatie op grond van deze overeenkomst.

 

Artikel 16 Verplichtingen reiziger

 

16.1 De reiziger dient zich als een redelijk handelend reiziger te gedragen en is verplicht alle aanwijzingen van Kuyo Afrika en de reisdienstverleners op te volgen.

 

16.2 Bij niet naleving van aanwijzingen of in het geval een reiziger overlast veroorzaakt, kan Kuyo Afrika of de reisdienstverlener de reiziger de verdere deelname aan de reis gedeeltelijk of geheel ontzeggen. De reiziger heeft dan geen recht op terugbetaling van gelden. Verdere hierdoor ontstane kosten komen voor rekening van de reiziger.

 

16.3 Voordat de reiziger wordt uitgesloten van deelname, krijgt de reiziger eerst een mondelinge of schriftelijke waarschuwing. Een waarschuwing is niet vereist indien dit gegeven de omstandigheden niet op zijn plaats is.

 

16.4 De reiziger is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn gedrag, het niet nakomen van de verplichtingen in dit artikel of schade die anderszins aan hem moet worden toegerekend. De reiziger vrijwaart Kuyo Afrika van aanspraken van bij de reis betrokken reisdienstverleners, andere reizigers of derden voor schade die door de reiziger is veroorzaakt of aan hem moet worden toegerekend.

 

16.5 De reiziger dient uiterlijk 24 uur voor de geplande aanvang van de terugreis het exacte tijdstip van vertrek te verifiëren. 16.6 De reiziger dient te voldoen aan alle op de bestemming (en doorreislanden) geldende gezondheidseisen. Overheden kunnen deze vereisten onaangekondigd wijzigen. De gevolgen van deze wijzigingen vallen binnen de risicosfeer van de reiziger.

 

16.7 Reisdienstverleners kunnen alle redelijke maatregelen nemen en medewerking van reizigers verlangen, onder meer ter voorkoming en bestrijding van calamiteiten, ter beperking van gezondheidsrisico’s, ter voorkoming van schade dan wel ter naleving van overheidsvoorschriften. Bij het niet-naleven van de maatregelen of aanwijzingen kan de reiziger de reisdienst en de toegang worden ontzegd.

 

16.8 De reiziger dient netjes met verstrekte materialen om te gaan. Bij ontvangst dient de reiziger deze zaken te controleren en gebreken direct te melden. De reiziger is aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van het ter beschikking gestelde materiaal. 

 

Artikel 17 Klachten

 

17.1 Kuyo Afrika verstrekt voor aanvang van de reis de contactgegevens voor noodgevallen.

 

17.2 Indien de reiziger meent dat de reis niet goed wordt uitgevoerd, dient hij het probleem of gebrek meteen te melden bij de betrokken reisdienstverlener zodat deze een oplossing kan bieden. Indien reisleiding van Kuyo Afrika ter plaatse is, dient de klacht ook meteen bij de reisleiding te worden gemeld. Indien er geen reisleiding ter plaatse is, dient de klacht ook bij Kuyo Afrika te worden gemeld. Deze melding kan geschieden per Whatsapp of telefonisch op werkdagen onder Nederlandse kantoortijden (9-17u) of per e-mail.

 

17.3 De reiziger dient eventuele communicatiekosten te beperken onder meer door gebruik te maken van bellen via internet, WhatsApp en e-mail.

 

17.4 Alle klachten die volgens de reiziger niet volledig zijn verholpen of gecompenseerd tijdens de reis, dienen binnen twee maanden na de reis schriftelijk en met redenen omkleed bij Kuyo Afrika te zijn ingediend.

 

17.5 Het niet of niet tijdig klagen overeenkomstig artikel 17.2 kan van invloed zijn op de hoogte van een eventuele compensatie, tenzij de belangen van Kuyo Afrika door het niet tijdig klagen niet geschaad zijn. Klachten die na terugkomst niet tijdig zijn ontvangen worden niet in behandeling genomen, tenzij dit in de omstandigheden van het geval niet redelijk is.

 

Artikel 18 Overige bepalingen

 

18.1 Ondergeschikten, hulppersonen en andere bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden kunnen zich richting de reiziger beroepen op de bepalingen uit de overeenkomst en deze voorwaarden (met inbegrip van de aansprakelijkheidsuitsluitingen).

 

18.2 Indien dwingend recht aan de geldigheid van een bepaling in deze voorwaarden in de weg staat of indien een bepaling wordt vernietigd, wordt die bepaling geacht te zijn omgezet naar een geldige bepaling die qua inhoud en strekking zo dicht mogelijk de oorspronkelijke bedoeling benadert.

 

18.3 Op het aanbod, de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, tenzij dit in strijd is met dwingend recht. Indien de consument ten tijde van de boeking buiten Nederland woont, geldt: Ondanks de rechtskeuze komt de consument de bescherming toe die het dwingend recht van het land van zijn woonplaats hem biedt indien (cumulatief):

 • Kuyo Afrika de commerciële activiteiten voor de overeengekomen reis richtte op het land waar de consument woonplaats heeft, én;

 • de overeengekomen reisdiensten gedeeltelijk of geheel worden verricht in dat land.

 

18.4 De rechtbank binnen wiens werkgebied de vestigingsplaats van Kuyo Afrika is gelegen, is exclusief bevoegd kennis te nemen van geschillen inzake de overeenkomst en hetgeen daarmee samenhangt, tenzij dit in strijd is met dwingend recht. Het is Kuyo Afrika daarnaast toegestaan de reiziger in haar woonplaats voor het gerecht te dagen. 

Logo & Kuyo Afrika_0.5x extra verkleind.
bottom of page